E-BOOK Download

คู่มือเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงชุมชนสู่การเป็น
“เมืองอัจฉริยะ” (Smart City)

    เมืองที่เติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็วในปัจจุบันต้องรับมือกับความซับซ้อนของทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของประชากรและระบบในเมืองเอง ด้วยเหตุนี้ แนวคิดของ “เมืองอัจฉริยะ” จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่ ปลอดภัย มีความทันสมัยและทำให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืน โดยการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาทุกระบบภายในท้องถิ่นเพื่อให้ได้ระบบที่สามารถใช้ประโยชน์ให้สูงสุดแก่ประชากรเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของชุมชนหรือท้องถิ่น และเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนในทุกด้านสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

E-BOOK เล่มนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมพร้อม ปรับปรุง และตรวจสอบชุมชนและท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข สอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบใหม่ New Normal ที่อธิบายถึงปัจจัยสำคัญในด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางปรับใช้กับแต่ละองค์กรในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความเป็น “เมืองอัจฉริยะ“

บทที่ 1 : ปัจจัย..กับการปรับเปลี่ยนชุมชนท้องถิ่นสู่ “เมืองอัจฉริยะ”

บทที่ 2 : การปรับปรุงสำนักงานและเทคโนโลยีเพื่อรองรับความเป็น “เมืองอัจฉริยะ

บทที่ 3 : เสาอัจฉริยะ Smart Pole กับ Smart City 

กรอกแบบฟอร์มเพื่อดาวน์โหลด E-BOOK ฉบับเต็ม !!

SmartCity

ICE LED CO.,LTD (ไอซ์ แอลอีดี)

© 2024 Created with ICELED.CO.,LTD

Contacts

728 ถนน เพชรเกษม ตำบล ห้วยจรเข้ อำเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม 73000 
E-mail : icecp1@hotmail.com
โทร.086-366-4434,086-335-3575